07/08/2562 15:40

      เกษตรอำเภอค้อวัง ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี   62/63 แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ตามสถานที่เกษตรตำบลนัดหมาย       เพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อไป

 

นายถวิล เศษบุบผา   เกษตรอำเภอค้อวัง

เมนูหลัก

ประวัติอำเภอค้อวัง

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

บุคลากร

ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2562

              

             ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ                    ข้อมูลตำบล

แผนที่อำเภอ

ค้อวัง

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

น้ำอ้อม

ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ

กุดน้ำใส

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ฟ้าห่วน

วิสาหกิจชุมชน

สถาบันเกษตรกร

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

แผนปฏิบัติงานโครงการ

การจัดการความรู้ KM ยโสธร
   
ภารกิจยุทธศาสตร์
 
การประชุม DM
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนที่รายตำบล

 

..\ข่าวส่งเสริมการเกษตร\ส.ค.62\7 08 62\07 08 62 ta.jpg

 

 

 

 

ข่าวเผยแพร่/ประชาสัมพันธ
 
 
ส่งเสริมการเกษตร
 
 

 

..ค้อวังเมืองน่าอยู่...ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง.......แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี...ประเพณีล้วนงดงาม..
...เลืองลือนามผลิตภัณฑ์...

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช(เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง,ศัตรูข้าว, ปฏิทินโรคระบาดไม้ผล)

  วันที่ 25 กรกฏาคม 2562 นายถวิล เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง มอบหมายให้นางสาวนาตยารัตน์  ทำชารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการประชาคมยืนยันและตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2562/2563 เพื่อให้เกษตรกรได้ตรวจสอบข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนไว้ และรับรองข้อมูลการเพาะปลูกข้าวนาปี ณ ศาลาประชาคมบ้านสังข์ หมู่ 7 และ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
นางลักขณา  นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมข้าราชการ/ลูกจ้าง ร่วมอวยพรปีใหม่ นายถวิล เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง

นายถวิล เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง ร่วมต้อนรับ
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พร้อมด้วยคณะเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม  ในวันที่ 27 ธันวาคม 2557

นายถวิล เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง
ดำเนินการจัดงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวตาม
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ปี 2558
ณ บ้านศิริพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
  นายถวิล  เศษบุบผา   เกษตรอำเภอค้อวัง พร้อมด้วยข้าราชการ
และลูกจ้างเข้าร่วมประชุม DM  สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวังประจำเดือน
ธันวาคม 2557 ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
 นางลักขณา  นิลาลาด  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ
สำรวจแปลงปลูกหอมแดงพร้อมเยี่ยมกลุ่มผู้ปลูกหอมแดง
ผลิตขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา,ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยน้ำหมัก 
ณ  ที่ทำการกลุ่มปลูกหอมแดง บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง
อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557
นางสาวศิริรัตน์  ชูรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร นำเกษตรกรสมาชิก
ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน ร่วมงานวันรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2557       
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา  ในวันที่ 22 กันยายน 2557
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง และนางสาวศิริรัตน์  ชูรัตน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสามัคคี  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง
และข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 นำทีมโดย นายนวนิตย์  พลเคน
หน.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร นายประยงค์  พลขำ หน.กลุ่มอารักขาพืช
พร้อมข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรในวันที่ 9 กันายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง 
พร้อมด้วยนางลักขณา  นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ได้ออกติดตาม และให้คำแนะนำการดูแลแปลงปลูกข้าว
การสำรวจโรคและแมลงศัตรูข้าวในโอกาสนี้
้ได้สาธิตและให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา
เพื่อใช้ในการปลูกหอมแดง ณ ศาลาวัดบ้านแข่  หมู่ที่ 6,7
ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ในวันที่  4 กันยายน 2557
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ตรวจสอบพื้นที่  
การระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว ในวันที่ 3 กันยายน 2557
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
ในเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์ ในวันที่ 2 กันยายน 2557
นางลักขณา  นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จัดอบรมเกษตรกรตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย        
ปี 2557  (งบจังหวัด) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557
ณ ศาลา SML บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 2  ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง 
พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง 
จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนร
ู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ถั่วลิสง
ในวันที่ 28  สิงหาคม 2557  ณ หอประชุม อบต.ฟ้าห่วน
หมู่ที่ 8 ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง 
จัดทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2557 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
นางสาวศิริรัตน์  ชูรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง อบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ปี 2557
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลน้ำอ้อม หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557
ข่าวย้อนหลัง

     

       ผ้าไหม กลุ่มสตรีแม่บ้าน โทร 045-797067         ขนมถั่วตัด ถั่วลิสงแปรรูป กล้วยฉาบ และแปรรูปอื่นๆ กลุ่มหอมแดง กระเทียม พริก                   
                                                                                             
                                                                                                                          

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สสข. 4 จังหวัดขอนแก่น

ระบบอินทราเน็ต (SSNET)
กองการเจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ

สำนักงานเกษตรอำเภอมาหาชนะชัย

 

โบราณสถานดอนธาตุ บ้านผิผ่วน ต.ค้อวัง

 

ดอนธาตุ บ้านผิผ่วน

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ผลิตภัณฑ์เด่น

 

 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน (ทะเบียนเกษตรกร)
ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2562/63
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
ารจัดการความรู้ KM
อาสาสมัครเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบกรมฯ

ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริม

สถานการณ์การผลิต การค้่าข้าวโลก
ราคาปุ๋ยเคมี
ราคาเฉลี่ยรายเดือนของสินค้าสำคัญ

ราคาสินค้าการเกษตรตลาดสี่มุมเมือง

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
PBS
Nation

 

-------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง  ี่ตั้ง 3 ม.11 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
ู้แลระบบ : นางสาวนาตยารัตน์  ทำชารี และ นางสาวศิริรัตน์ ชูรัตน์

E-mail :khowang@doae.go.th   โทรศัพท์ 0-4579-7057