เกษตรอำเภอค้อวัง ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 57/58 แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ตามสถานที่เกษตรตำบลนัดหมาย เพื่อเข้าร่วมโครงการของรัฐต่อไป

 

นายถวิล เศษบุบผา   เกษตรอำเภอค้อวัง

เมนูหลัก

ประวัติอำเภอค้อวัง

พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

บุคลากร

ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2557

              

             ข้อมูลพื้นฐานอำเภอ                    ข้อมูลตำบล

แผนที่อำเภอ

ค้อวัง

ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

น้ำอ้อม

ทะเบียนพืชเศรษฐกิจ

กุดน้ำใส

ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

ฟ้าห่วน

วิสาหกิจชุมชน

สถาบันเกษตรกร

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

แผนปฏิบัติงานโครงการ

การจัดการความรู้ KM ยโสธร
   
ภารกิจยุทธศาสตร์
 
การประชุม DM
ข้อมูลสารสนเทศ
แผนที่รายตำบล

 

 

 

 

 

 

ข่าวเผยแพร่/ประชาสัมพันธ
 
 
ส่งเสริมการเกษตร
 
 

 

..ค้อวังเมืองน่าอยู่...ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง.......แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี...ประเพณีล้วนงดงาม...

...เลืองลือนามผลิตภัณฑ์...

สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช(เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง,ศัตรูข้าว, ปฏิทินโรคระบาดไม้ผล)

  นายธวัชชัย  แป้นห้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
(ตัวแทนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการผลิต)  และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ.2557   
โดยมี นายถวิล  เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
รับการนิเทศงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ณ สำนักงานเกษตร อำเภอค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง
ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม
จัดงานโครงการปลูกป่าชุมชนสมานฉันท์สานสัมพันธ์ลดโลกร้อน
เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2557 ณ ป่าโนนสวาง
ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
นายธวัชชัย  บูรณ์เจริญ  ปลัดอำเภอ (แทนนายอำเภอค้อวัง)
เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านโครงการ
พัฒนาอาสาสมัครเกษตร ปี 2557 โดยมี นายถวิล เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม
โดยมีเนื้อหาในการอบรม ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครเกษตร
ชี้แจงคุณสมบัติของ smart farmer การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
 
นายชำนาญ ชื่นตา นายอำเภอค้อวัง
หัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอค้อวัง หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อมต้อนรับ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ อาคารที่ตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ได้ไปร่วมการจัดเวท
ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบ ส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF)
ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงานเกษตร
จังหวัดยโสธร

นางลักขณา  นิลาลาด  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ได้จัดฝึกกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ แหล่งเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์
์บ้านเหล่าน้อยหมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร                      
ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
นายถวิล  เศษบุบผา เกษตรอำเภอค้อวัง
และนางลักขณา  นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้
และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร  
โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร(ชั้นบ่มเพาะ)
เมื่อวันที่ 17  มิถุนายน  2557 ณ โรงเรียนบ้านโพนแบง  หมู่ที่ 3
ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอค้อวัง   จังหวัดยโสธร
นางยอดขวัญ  ไทยเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร และ นางลักขณา นิลาลาด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
ได้ร่วมอบรมเกษตรกรกิจกรรมการให้ความรู้แบบมีส่วนร่วม
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
สู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลา SML บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าห่วน 
อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557
นางสาวโชติมาฎา  สมใจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ได้เข้าไปร่วมทำการขยายเชื้อไตรโคเดอร์มาพร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกร
ตระหนักถึงประโยชน์และการนำไปใช้งาน
ในการป้องกันการระบาดของโรคในนาข้าว  ในพื้นที่บ้านสังข์ 
หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง
จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2557
นางลักขณา  นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
  ได้จัดอบรมเกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2557
ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557
ณ ศาลา SML บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าห่วน 
อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง  
และนางลักขณา  นิลาลาด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ
ได้อบรมเกษตรกรโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ปี 2557
ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 2 ตำบลฟ้าห่วน 
อำเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร
นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอำเภอค้อวัง 
พบปะเกษตรกรในการฝึกอบรมเกษตรกร
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย ปี 2557
จังหวัดยโสธร ณ ศาลาประชาคม บ้านบากใหญ่ 
หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557  
นายถวิล  เศษบุบผา   เกษตรอำเภอค้อวัง
  และข้าราชการ/พนักงานราชการร่วมประชุม  DM
ประจำเดือนมิถุนายน 2557   ในวันที่ 9  มิถุนายน 2557    
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
ข่าวย้อนหลัง

     

       ผ้าไหม กลุ่มสตรีแม่บ้าน โทร 045-797067         ขนมถั่วตัด ถั่วลิสงแปรรูป กล้วยฉาบ และแปรรูปอื่นๆ กลุ่มหอมแดง กระเทียม พริก                   
                                                                                             
                                                                                                                          

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมประมง
กรมปศุสัตว์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมการข้าว
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สสข. 4 จังหวัดขอนแก่น

ระบบอินทราเน็ต (SSNET)
กองการเจ้าหน้าที่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ
ห้องสมุดความรู้การเกษตร
สื่อเกษตรครบวงจร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ระบบใบรับรองเงินเดือนข้าราชการฯ

สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง
สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอไทยเจริญ

สำนักงานเกษตรอำเภอมาหาชนะชัย

 

โบราณสถานดอนธาตุ บ้านผิผ่วน ต.ค้อวัง

 

ดอนธาตุ บ้านผิผ่วน

ประเพณีบุญบั้งไฟ

ผลิตภัณฑ์เด่น

 

 

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือน (ทะเบียนเกษตรกร)
ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี 2557/58
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน
สถาบันเกษตรกร
ารจัดการความรู้ KM
อาสาสมัครเกษตร
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบกรมฯ

ระบบข้อมูลสารสนเทศกรมส่งเสริม

สถานการณ์การผลิต การค้่าข้าวโลก
ราคาปุ๋ยเคมี
ราคาเฉลี่ยรายเดือนของสินค้าสำคัญ

ราคาสินค้าการเกษตรตลาดสี่มุมเมือง

ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ

ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
NBT
PBS
Nation

 

-------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง  ตั้ง 3 ม.11 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160
ผูู้ดูแลระบบ : นางสาวสุนิษา พิษสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ และ นางสาวศิริรัตน์ ชูรัตน์

E-mail :khowang@doae.go.th   โทรศัพท์ 0-4579-7057